Artikel 19 procedure

Vanaf 3 april 2000 is de nieuwe artikel 19-procedure in werking getreden. De ‘oude’ vrijstellingsprocedure is nu omgevormd tot een zelfstandige projectprodecure, waarbij de koppeling met het bestemmingsplan is losgelaten.

Voor het verlenen van vrijstelling is -mits het bestemmingsplan niet ouder is dan 10 jaar – geen voorbereidingsbesluit of een ontwerp-bestemmingsplan meer noodzakelijk. Ook het in de jurisprudentie ontwikkelde urgentievereiste is hierbij niet meer van toepassing.

Voor de realisering van een project kan de gemeenteraad (en in een aantal gevallen het college van burgemeester en wethouders) vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een “goede ruimtelijke onderbouwing”. Onder een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bij voorkeur een gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan verstaan. Is deze niet voorhanden, dan moet in ieder geval worden ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan of er moet worden gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.

In de oude artikel 19 regeling lag de bevoegdheid voor het verlenen van vrijstelling vooral bij het college van burgemeester en wethouders. Wel kon de raad deze bevoegdheid naar zich toetrekken wanneer tenminste 1/5 deel van de raadsleden daartoe de wens te kennen gaf.
Het nieuwe artikel 19 zet de bevoegdheid van de gemeenteraad voorop. De raad kan echter zijn vrijstellingsbevoegdheid delegeren aan het college van B en W. In de praktijk zal hiervan naar verwachting veelvuldig gebruik worden gemaakt. Daarnaast geeft artikel 19 het college van B en W de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen voor door Gedeputeerde Staten aan te wijzen categorie├źn van gevallen en voor zogenoemde planologische kruimelgevallen.

De eerdergenoemde koppeling met het bestemmingsplan is echter niet geheel losgelaten. Wanneer namelijk het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, kan de vrijstellingsprocedure niet worden gevolgd, tenzij er een voorbereidingsbesluit geldt of een ontwerpplan ter inzage is gelegd